Ιμάντες

Ιμάντες ονομάζονται οι πολυεστερικές κατασκευές, οι ιμάντες χρησιμοποιούνται στην ανύψωση και στην πρόσδεση. Οι ιμάντες κατασκευάζονται σε διάφορα μέτρα, και διάφορα πλάτη, ανάλογα την ανοχή και το φορτίο που μπορούν να υποστηρίξουν.

  • ιμαντες
  • ιμαντες

Ιμάντες Ανύψωσης

Οι ιμάντες ανύψωσης χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως του βάρους που ανυψώνουν.

Ιμάντες Πρόσδεσης

Ιμάντες πρόσδεσης ονομάζονται οι μηχανισμοί οι οποίοι αποτελούνται από καστάνια και ιμάντα και συντελούν στην σωστή πρόσδεση των διαφόρων φορτίων. Οι ιμάντες πρόσδεσης είναι ο σημαντικότερος μηχανισμός για την